Skip to main content

Standard avtalevilkår

1. Abonnement
Betingelsene gjelder for virksomheten som abonnement mellom heretter benevnt “kunden” og Spartacus Helse AS, heretter benevnt SH. Alle priser er oppgitt eks. mva.

1.2. Avtalen trer i kraft ved avtaleinngåelsen dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

2. Generelt
SH utplasserer utstyr nærmere omtalt på forsiden av denne avtale, eller som ellers er avtalt skriftlig med kunden. Det er kundens ansvar å utpeke monteringssted samt å gjøre lokasjonen tilgjengelig for montøren. Utstyret er SH sin eiendom.

2.1. Kunden er forpliktet til at gi beskjed til SH dersom virksomheten flytter, opphører eller andre forhold som har påvirkning på denne avtale.

3. Førstehjelp-/beredskapskoffert

inngår som endel av abonnementet så fremt dette er avtalt på avtalens forside. Utstyret kontrolleres og etterfylles da ved behov. Abonnementet kan også gjelde påfyll av kundens egen koffert, dersom dette er avtalt skriftlig. Utstyret tilfredsstiller arbeidsmiljølovens bestemmelser.

4. Kurs i bruk av hjertestarter
Vi anbefaler at brukere av hjertestarteren  har gjennomgått SH sitt hjertestarterkurs eller tilsvarende kurs.

4.1. SH leverer kurs dersom beskrevet på denne avtales forside. Dersom kunden kun ønsker en demonstrasjon av hjertestarterens funksjon, kan dette velges på avtalens forside. Ytterligere/andre kurs kan avtales individuelt, og er ikke dekket av dette abonnement. Avbestilling av kurs mindre enn 72 timer før gir ikke rett til refusjon.

4.2.  Kurs avholdes normalt hos kunden, eller i lokaler tilrettelagt av kunden. SH kan etter skriftlig avtale bistå kunden med å skaffe lokaler.

4.3. Kunden er selv ansvarlig for å bestille kurs via våre websider; www.spartacushelse.no, eller ved henvendelse til vår support på telefon 800 61 700. Ubenyttede kurs kan ikke overføres til nytt år eller refunderes på annen måte.

5. Drift og service
Dersom det er avtalt på denne avtales forside, mottar kunden en serviceavtale som inneholder:

  • Service og oppfølging av hjertestarter

  • Utskiftning av batterier og pads ved utløpsdato

  • Oppdatering og utskiftning av utstyr og materiell i henhold til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

  • Evt. andre tillegg avtalt skriftlig med kunden

5.1. Dersom hjertestarteren avgir varsel/signal om feil eller servicebehov skal kunden varsle SH på telefon 800 61 700. Alternativt kan mail benyttes; support@spartacushelse.no

5.2. SH kontrollerer utstyr og etterfyller og/eller bytter ut materiell om nødvendig.

5.3. Har kunden brukt maskinen eller skal maskinen repareres, sørger SH for at kunden får en ny maskin.

5.4. SH forestår innrapportering og kommunikasjon med 113 og AMK, samt rapporterer hendelser ved bruk av starteren til Norsk Hjertestarterregister og Norsk Hjertestansregister.

5.5. Service kan utføres med ”SWAP” hvor kunden får tilsendt ny og oppdatert hjertestarter pr. post, og kunden returnerer hjertestarteren i samme transportkoffert. Det er kundens ansvar å returnere utstyret snarest, senest innen 4 uker. Ved manglende retur blir kunden fakturert for manglende levert utstyr.

6. Endringer
Reglene for abonnementet kan endres av SH med en måneds varsel. Endringer i kundeforholdet fra kundens side skal alltid meddeles skriftlig til SH. Samtlige priser vil indeksreguleres hvert år iht. konsumprisindeksen for varer og tjenester i handel. SH står fritt til å overdra avtalen til tredjepart.

7. Oppsigelse og bindingstid
Abonnementet er løpende. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder 3 måneders skriftlig gjensidig oppsigelse. For offentlige virksomheter gjelder en bindingstid på 5 år, dersom ikke annet er avtalt skriftlig. Ved oppsigelse skal materiellet tilbakeleveres SH senest 3 uker etter termineringsdato.

8. Særlige ansvarsforhold
SH er ikke ansvarlig for annen parts feilbruk eller annen skade eller feil som ikke beviselig skyldes uaktsomhet eller feil begått av SH.

8.1. Kunden har ansvaret for materiellet i forhold til tyveri, brann, hærværk og andre forhold som ikke skyldes normal slitasje og elde.

8.2. Kunden har selv ansvaret for å løpende holde øye med feil eller batterisvikt på hjertestarter mellom de fastsatte serviceettersyn nevnt under punkt 5.

8.3. Montering av hjertestarter/veggfeste med tilhørende utstyr vil/kan medføre hull/merker eller andre skader. SH kan ikke gjøres ansvarlig i denne forbindelse.

8.4. Ved manglende betaling forbeholder SH seg retten til å hente tilbake utplassert utstyr, frem til utstående er betalt. Kunden har ikke anledning til å bestille ytterligere produkter eller tjenester før forfalte krav er betalt. Dette gir ikke kunden tilgang til å heve avtalen.

8.5. Kunden plikter å holde seg oppdatert på gjeldende avtalevilkår på www.spartacushelse.no

9. Tvister
Denne avtale er undergitt norsk rett. Tvister som springer ut av avtaler skal løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo byrett som verneting.

Sist oppdatert  01.04.2020